Ordenació de les ensenyances i titulacions

Els ensenyaments esportius són estudis postobligatoris i de règim especial, que tenen una duració variable segons el grau i preveuen una formació científica, tècnica i pràctica. A més, la seua oferta podrà flexibilitzar-se per a permetre compatibilitzar l'estudi amb altres activitats esportives, laborals o d'una altra índole, principalment a les persones adultes i als esportistes d'alt rendiment. Per això podran oferir-se de forma completa o parcial per blocs o mòduls, en règim d'ensenyament presencial o en línia.

Aquests ensenyaments conduïxen a l'obtenció de les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior i comprenen dos graus, amb els seus corresponents cicles, i que una vegada superats conduïxen a les titulacions corresponents.

GRAUS Cicle Certificats i titulacions
Grau mitjà Cicle de grau inicial (Nivell I) Certificat de cicle inicial
Cicle de grau final (Nivell II) Títol de Tècnic Esportiu en la modalitat o especialitat corresponent
Grau superior Cicle de grau superior (Nivell III) Títol de Tècnic Esportiu Superior en la modalitat o especialitat corresponent